فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

شهرستان زرقان

به همت کتابخانه عمومی استاد شهریار زرقان؛

کارگاه آموزشی «برقرار کردن ارتباط موثر» برگزار شد

کتابخانه عمومی استاد شهریار زرقان با همکاری شبکه بهداشت و درمان،کارگاه آموزشی با عنوان «برقرار کردن ارتباط موثر» را برگزار کرد.

 به گزارش اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان،کتابخانه عمومی استاد شهریار با همکاری شبکه بهداشت و درمان، روز سه شنبه  16 آذر 1400  ،با هدف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎیی روانی - اﺟﺘﻤﺎعی و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در جامعه، کارگاه آموزشی با عنوان «برقرار کردن ارتباط موثر» از سلسله کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی با تدریس فاطمه زاهدی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در بستر اسکای روم برگزار کرد.
 
 فاطمه زاهدی در این کارگاه ضمن معرفی انواع مهارت ها به تشریح مهارت حل مساله نیز پرداخت و  در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.