فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

بیضا


کتابخانه عمومی
قاضی بیضاوی

سال تأسیس: 1373
نشانی: بیضا، بلوار امام علی، کوچه شقایق سوم، پشت بانک کشاورزی
شماره تماس: 36782444 - 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Kobra.zare_beyzavylib