فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

سپیدان


کتابخانه عمومی گنجینه معرفت

سال تأسیس: 1354
نشانی: شهرستان سپیدان، شهر اردکان،  بلوار ورودی، خیابان گلزار شهدا
شماره تماس: 36723917_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Ketabkhane_omomi_sepidan