فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

لارستان


کتابخانه عمومی
گنج شایگان

سال تأسیس: 1346
نشانی: شهر لار، بلوار فرهنگ، چهل متری دارایی
شماره تماس: 52243074_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Ganj_shaygan_library
 
 

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم
سال تأسیس: 1364
نشانی: شهرستان لارستان، شهر قدیم، حسینیه اعظم لار
شماره تماس: 52379992_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام:  Hosseinie_azam_larlibrary
 
 

کتابخانه عمومی  باغ نشاط
سال تأسیس: 1380
نشانی: شهرستان لارستان، شهر قدیم خیابان ساحلی، کوچه باغ نشاط
شماره تماس: 52338337_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
 
 

کتابخانه عمومی ابی احمد جویمی
سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان لارستان، بلوارمعلم، خیابان فرهنگ
شماره تماس: 52572700_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Library_abiahmad_juyom
 
 
 

کتابخانه عمومی ادیبان
سال تأسیس: 1378
نشانی: شهرستان لارستان، شهر خور، خیابان شهرداری، روبروی بهزیستی
شماره تماس: 52271773_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
 
 
 
کتابخانه عمومی آیت الله حقانی
سال تأسیس: 1378
نشانی: شهرستان لارستان، شهر بیرم، خیابان آیت الله حقانی بیرم
شماره تماس: 52553231_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
 
 

کتابخانه عمومی معرفت
سال تأسیس: 1378
نشانی: شهرستان لارستان، شهر عمادشهر،  خیابان امام جعفرصادق( ع)
شماره تماس: 52432739_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Marefat_emadshahr
 
 
کتابخانه عمومی ایراهستان
سال تأسیس: 1392
نشانی: شهرستان لارستان، روستای کریشکی
شماره تماس: 52555088_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام:  Irahestan.lib
 
 

کتابخانه عمومی  مهددانش
سال تأسیس: 1398
نشانی: شهرستان لارستان، روستای حسین آباد، جنب حسینیه امام خمینی
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام:  Pl-mahddanesh
 
 
 
کتابخانه عمومی صحبت
سال تأسیس: 1398
نشانی: شهرستان لارستان، روستای نجف آباد، جنب مسجد النبی
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14